Rodzaje wolontariatu

  1. Wolontariat aktywizujący, na który składa się:
  • wolontariat spacerowy – towarzyszenie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w codziennych spacerach.
  • wolontariat związany z pracą w grupie – pomoc przy zajęciach organizowanych dla Seniorów w Domu Pomocy Społecznej, możliwość realizowania własnych pomysłów na pracę wolontariacką w grupie.
  • wolontariat indywidualny - dotrzymywanie towarzystwa osobom starszym, pomoc w załatwianiu drobnych spraw,  pomoc w czytaniu i pisaniu osobom starszym i niedowidzącym, organizacja czasu wolnego.
  1. Wolontariat opiekuńczy – wolontariat wspomagający pracę personelu opiekuńczego, pielęgniarskiego oraz rehabilitacyjnego związany z pracą bezpośrednio przy podopiecznych DPS m.in. karmienie, pomoc przy pielęgnacji, pomoc przy rehabilitacji.
  2. Wolontariat gospodarczy – wolontariat wspomagający codzienne funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Sopocie nie związany z bezpośrednią pracą przy pensjonariuszu DPS np. drobne naprawy, malowanie, sprzątanie.
  3. Wolontariat akcyjny – udział w jednorazowych akcjach na rzecz Domu Pomocy Społecznej np. festynach, festiwalach.
Kategoria: