Do zadań opiekunki należy:

 • pomoc i towarzyszenie mieszkańcom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej:  toaleta całego ciała, mycie, kąpanie, natłuszczanie, pielęgnacja jamy ustnej, pielęgnacja paznokci rąk i stóp, pielęgnacja włosów,  pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w razie potrzeby zabezpieczenie w pampersy i mycie po każdorazowym wypróżnieniu,  przebieranie w czystą odzież, zapobieganie odleżynom, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, słanie łóżka, w przypadku niesamodzielności mieszkańca pojenie i karmienie, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę,
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,
 • aktywizowanie mieszkańców do zwiększenia  samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego,
 • mobilizowanie mieszkańców  do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań,
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
 • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
 • otaczanie szczególną opieką, osób w początkowym okresie pobytu w DPS, celem adaptacji do nowych warunków życia, zapoznanie z topografią Domu,
 • odpowiedzialność za odzież osobistą, mieszkańców, jej ilość, czystość,
 • pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,
 • współtworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca,
 • aktywne włączanie się i wzmacnianie profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego, planu pracy i pomocy mieszkańcowi,
 • towarzyszenie w spacerach.

 

Opieka nad osobami z chorobą Alzheimera:

W Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest grupa terapeutyczna dla osób chorujących na otępienie, głównie chorobę Alzheimera. Obecnie grupa liczy 6 uczestników charakteryzujących się różnym stadium otępienia. Opiekę nad grupą sprawuje psycholog oraz opiekun korzystając z pomocy pielęgniarek i rehabilitantki. W pracy z grupą pomagają wolontariusze. Zajęcia odbywają się w wydzielonej, przestronnej, dobrze oświetlonej sali wyposażonej w materiały pomocnicze typu flipchart, sprzęt muzyczny, materiały edukacyjne. Ponadto sala wyposażona jest w kanapę, aby uczestnicy mogli się zrelaksować. Układ mebli można rearanżować w zależności od potrzeb.
Celem grupy jest:

 • spowolnienie postępu choroby oraz podtrzymanie umiejętności komunikacyjnych;
 • podtrzymanie dobrze zachowanych funkcji poznawczych u uczestnika;
 • podtrzymywanie podstawowych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu m.in. przygotowywanie kanapek;
 • utrzymanie podopiecznego w jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu i izolacji;
 • motywowanie do aktywności;
 • integrację i włączenie każdego w udział w zajęciach;

Realizacja celów odbywa się przede wszystkim przez takie metody, jak:

 • terapia prokognitywna w formie indywidualnej i grupowej z wykorzystaniem arkuszy ćwiczeń, gier edukacyjnych, której celem jest utrzymanie funkcjonowania pamięci zarówno krótkotrwałej jak i długotrwałej, koncentracji uwagi oraz funkcji wykonawczych, a także podtrzymanie dobrze zachowanych funkcji poznawczych u uczestnika;
 • trening orientacji w rzeczywistości czyli codzienne przypominanie i utrwalanie informacji dotyczących uczestnika i jego otoczenia, mające na celu pomoc uczestnikowi w odnalezieniu się w teraźniejszości i osiągnięciu równowagi poczucia sensu i bezpieczeństwa;
 • terapia reminiscencyjna odwołująca do przeżyć i doświadczeń z przeszłości chorego przy użyciu różnego rodzaju bodźców uruchamiających wspomnienia ma na celu zachowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także wywołanie i utrwalanie pozytywnych wspomnień utrzymując dobry nastrój uczestnika;
 • terapia walidacyjna uważne słuchanie wypowiedzi uczestnika przy zachowaniu pełnej akceptacji ze strony słuchającego jak i pozostałych uczestników zajęć;
 • gimnastyka  czyli cykl ćwiczeń dostosowany do sprawności fizycznej i psychicznej uczestników ma na celu utrzymanie mobilności i umiejętności motorycznych, poprawę sprawności układu oddechowego, krążenia i układu trawiennego a także ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także integrację grupy w formie np. zabaw z piłką, chustą animacyjną. Gimnastyka przebiega z wykorzystaniem piłek, laseczek gimnastycznych, taśm teraband. W miarę możliwości ćwiczenia będą prowadzone na świeżym powietrzu.
 • terapia zajęciowa głównie w formie arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii;

 
Ponadto uczestnicy grupy biorą udział w wydarzeniach i wyjściach kulturalnych realizowanych na terenie Domu Pomocy Społecznej. W programie zajęć przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowane są spacery po okolicy.

Kategoria: